Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP

Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP

Główny Specjalista Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
– Sylwia Wyrczyńska-Król

Kontakt:
Tel.: 47 8516 235, resort.: 8516 235
Fax: 47 8516 239
E-mail: sylwia.wyrczynska-krol@spkatowice.policja.gov.pl

 

Zakres zadań:
Do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

  • kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • bieżące informowanie komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
  • udział w prowadzeniu postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników;
  • sporządzanie i przedstawianie komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;
  • doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
  • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;
  • przedstawianie komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;
  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
  • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.
Powrót na górę strony