Wydział Finansów

Wydział Finansów

p.o. Główny Księgowy – Naczelnik Wydziału Finansów
– podkom. Jakub Nazorek

Kontakt:
Sekretariat tel.: 47 8516 300, resort.: 8516 300
Fax: 47 8516 249
E-mail: wf@spkatowice.policja.gov.pl

Zakres zadań:
Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności:

 • planowanie dochodów i wydatków budżetowych oraz kontrola ich realizacji;
 • sprawowanie kontroli formalno-rachunkowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz sum depozytowych;
 • prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych;
 • zapewnienie obsługi finansowo-księgowej wydatków osobowych policjantów i pracowników szkoły;
 • dokonywanie rozliczeń publiczno-prawnych z tytułu składek należnych od policjantów i pracowników szkoły;
 • regulowanie zobowiązań i windykacja należności szkoły.
 • organizowanie i koordynowanie działań szkoły w zakresie zadań wynikających
  z ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 • nadzorowanie czynności komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz opiniowanie dokumentacji z postępowań
  o udzielenie zamówień publicznych, przekazywanej do zatwierdzenia komendantowi,
 • Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
  • prowadzenie rachunkowości;
  • prowadzenie gospodarki finansowej;
  • dokonywanie wewnętrznej kontroli finansowej;
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez komendanta, dotyczących prowadzenia rachunkowości szkoły;
  • organizowanie i bezpośredni nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości finansowej szkoły.
 • Główny Księgowy swoje zadania wykonuje przy pomocy podległego Wydziału Finansów.
Powrót na górę strony