Wydział Zaopatrzenia

Wydział Zaopatrzenia

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia
– podinsp. Wojciech Góra

 

p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia
– kom. Ryszard Białas

 

Kontakt:
Sekretariat tel.: 47 8516 462, resort.: 8516 462
Fax: 47 8516 469
E-mail: wz@spkatowice.policja.gov.pl

 

Zakres zadań:

Do zadań Wydziału Zaopatrzenia należy w szczególności:

 • prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej i magazynowej oraz zapewnienia zaopatrzenia w działach: uzbrojenia i amunicji, techniki policyjnej i specjalnej, mundurowym, techniki biurowej, gospodarczym, przeciwpożarowym i bezpieczeństwa i higieny pracy, kwaterunkowym, sportowo-szkoleniowym, kulturalno-oświatowym, remontowo-budowlanym, medycznym oraz transportu;
 • zapewnienie realizacji potrzeb transportowych szkoły;
 • prowadzenie gospodarki inwestycyjnej i remontowej szkoły;
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych w obrębie nieruchomości pozostających w posiadaniu szkoły;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących uprawnień mieszkaniowych policjantów, opracowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie właściwości komendanta w sprawach mieszkaniowych;
 • administrowanie nieruchomościami, budynkami i obiektami pozostającymi
  w trwałym zarządzie szkoły;
 • zapewnienie utrzymywania porządku i czystości w obiektach i na terenie szkoły, w tym utrzymywania i pielęgnowania terenów zielonych będących w administrowaniu szkoły;
 • prowadzenie gospodarki nieruchomościami pozostającymi w zarządzie lub administrowaniu szkoły;
 • zapewnienie sprawności technicznej urządzeń technicznych eksploatowanych w szkole;
 • zapewnienie bieżących konserwacji i drobnych napraw budynków i obiektów oraz wyposażenia szkoły;
 • utrzymywanie należytego stanu technicznego sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych i ciepłowniczych oraz urządzeń technicznych szkoły w celu zapewnienia właściwej eksploatacji obiektów szkoły, w tym bieżące konserwacje, usuwanie awarii i usterek;
 • zabezpieczenie kwaterowania osób w obiektach szkoły.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Powrót na górę strony