Aktualności

Przygotowania do turnieju służby dyżurnej

Data publikacji 06.04.2023

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk zaakceptował organizację na poziomie centralnym prestiżowego przedsięwzięcia pn. „III Ogólnopolski Turniej Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji”, który objął swym patronatem, podkreślając rangę tego wydarzenia. Realizacją turnieju z ramienia Komendy Głównej Policji zajmuje się Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji przy współudziale Szkoły Policji w Katowicach, a jego finał rozegrany zostanie w dniach 22-24 listopada 2023 roku w Szkole Policji w Katowicach.

Zgodnie z Decyzją nr 95 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie powołania zespołu do organizacji i przeprowadzenia III Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji powołano 15-osobowy zespół, do prac którego zostali skierowani przedstawiciele szkół Policji posiadający wysoki poziom przygotowania zawodowego. W dniach 29-30 marca 2023 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie zespołu na czele z przewodniczącym insp. Adamem Szelińskim – zastępcą dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji wraz z przedstawicielami Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Słupsku oraz Szkoły Policji w Katowicach. Celem było opracowanie regulaminu Turnieju, jego harmonogramu oraz preliminarza. Spotkanie zainaugurowała insp. dr Gabriela Socha – zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwa w sprawach dydaktycznych, która podkreśliła, że współorganizacja tego ważnego przedsięwzięcia jest jak zawsze wielkim zaszczytem dla Szkoły Policji w Katowicach.

Ustalono, że Turniej zostanie przeprowadzony dwustopniowo: 

  • I stopnia – na szczeblu komend wojewódzkich/Stołecznej Policji przystąpią do turnieju wszyscy policjanci realizujący zadania służbowe na stanowisku kierowania jednostek organizacyjnych Policji KMP/KPP/KRP/komisariatu Policji i komisariatu specjalistycznego Policji zgodnie z kartą opisu stanowiska pracy;
  • II stopnia – finał turnieju, do którego przystąpią po klasyfikacji wyłonieni najlepsi zawodnicy ustaleni indywidualnie przez poszczególne jednostki organizacyjne Policji.

Finał turnieju składać się będzie z „symulacji pełnienia służby na stanowisku kierowania” w tym przyjęcia zgłoszenia, jego rejestracji w policyjnych systemach teleinformatycznych, kierowania siłami i środkami, dokumentowania wykonanych czynności oraz w drugiej kolejności z „testu wiedzy policyjnej”, który obejmuje problematykę z zakresu działania policjantów pełniących służbę na stanowisku kierowania jednostek organizacyjnych Policji.

Podkreślić należy, że profesjonalizacja działań Policji wymaga stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów służby prewencyjnej. Powyższy turniej jest zwieńczeniem procesu całorocznego doskonalenia zawodowego policjantów realizujących zadania związane z wykonywaniem czynności służbowych
na stanowiskach kierowania jednostek organizacyjnych Policji. 
Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji oraz Szkoła Policji w Katowicach jako organizatorzy życzą powodzenia, odwagi oraz wytrwałości w przygotowaniach wszystkim uczestnikom na każdym etapie III Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji.

Powrót na górę strony