Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Szkole Policji w Katowicach

 1.  RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.
 2.  „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna
  to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3.  „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komendant Szkoły Policji
  w Katowicach
  ul. gen. Jankego 276, 40-684 Katowice; Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli, ul. gen. Jankego 276, 40-684 Katowice, tel. 478516 430, fax 478516 279, adres e-mail: iod.sp@spkatowice.policja.gov.pl
 5. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Szkołę Policji
  w Katowicach jest realizacja podstawowych zadań i obowiązków związanych
  z funkcjonowaniem jednostki szkoleniowej Policji. Przetwarzamy Pana/Pani dane
  na podstawie wskazanych w art. 6 RODO warunków:
 1. zgody osoby, której dane dotyczą;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 1. Szkoła Policji w Katowicach nie przekazuje Pana/Pani danych innym podmiotom, poza sytuacjami wskazanymi w przepisach prawa (np. prokuratura, sąd);
 2. Okres przetwarzania danych oraz podstawy weryfikowania wynikają
  z zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (Dz. Urz. KGP z 2020 r. poz. 21);
 3. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo przewidziane w RODO w poniższych artykułach:
 • art. 12 RODO – przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą;
 • art. 13 RODO – informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą;
 • art. 14 RODO – informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych
  w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą;
 • art. 15 RODO – prawo do dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą;
 • art. 16 RODO – prawo do sprostowania danych;
 • art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych;
 • art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • art. 19 RODO – obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania;
 • art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych;
 • art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu;
 • art. 22 RODO – prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie
  na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 • art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • art. 78 RODO – prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu;
 • art. 79 RODO – prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu;
 • art. 82 RODO – prawo do odszkodowania i odpowiedzialność.

 

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących im praw.

W przypadku żądania osoby, której dane dotyczą, skorzystania z któregokolwiek przysługującego prawa, osoba zwraca się do Administratora lub Inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych dokonuje analizy żądania i inicjuje podjęcie działań związanych
z realizacją praw.

Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa w art. 15–21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca
od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Powrót na górę strony