Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Policji w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://katowice.szkolapolicji.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-21

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie opublikowano dokumenty, które:

  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.

Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.

Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.

Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

 

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-22 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobami do kontaktu są pracownicy Wydziału Prezydialnego Szkoły Policji w Katowicach, adres poczty elektronicznej: poczta@spkatowice.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 8516 272. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Przy wejściu do Szkoły Policji w Katowicach główną bramą od strony ulicy Jankego 276 znajduje się strefa kontroli, w której należy okazać dokument potwierdzający tożsamość. Punkt wyposażony jest w bramę wjazdową dla pojazdów i przejście dla osób pieszych. Interesanci mogą być obsłużeni w budynku biura przepustek lub w budynku biurowym na terenie szkoły. Strefa kontroli przy głównej bramie wjazdowej nie jest wyposażona w stanowisko komputerowe z możliwością dostępu do tłumacza języka migowego w systemie online.

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, lecz w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika szkoły.

Na terenie szkoły nie ma wydzielonych miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych. Można wejść z psem asystującym i przewodnikiem.

Budynek, w którym możliwe jest załatwianie spraw przez osoby postronne znajduje się w centralnej części kompleksu i jest oznaczony symbolem „A”. Do budynku prowadzą ciągi komunikacyjne od punktu kontroli. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku jest utrudniony – jeden dość wysoki stopień przy jednym z wejść (siedem stopni przy drugim wejściu). Budynek nie posiada windy i nie został wyposażony w łazienki dostosowane dla potrzeb osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące ani oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN

W biurze przepustek w budynku dyżurnego Szkoły Policji w Katowicach (w pomieszczeniu P-004)  dostępna jest  usługa tłumacza języka migowego (PJM) online

Połączenie z tłumaczem PJM jest realizowane poprzez telefon stacjonarny wyposażony w kamerę, głośnik, mikrofon oraz wyświetlacz połączenia wideo. Usługa jest dostępna w dni robocze w godz. 8:00-20:00.

Istnieje również możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego, po uprzednim poinformowaniu przez petenta, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona* zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza należy go odesłać jedną z wybranych metod:

  • Za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczta@spkatowice.policja.gov.pl
  • Faksem pod numer: 47 8516 279
  • Listownie na adres: Szkoła Policji w Katowicach, ul. gen. Jankego 276, 40-684 Katowice-Piotrowice
  • Osobiście w biurze przepustek: brama główna przy ulicy gen. Jankego 276.

Korespondencja przesyłana listownie powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnienia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Szkoła Policji w Katowicach zobowiązana jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym  wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu.

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na nr 997 lub 112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (w załączniku: Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego.zip)

 

* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

Powrót na górę strony