Informacje o Szkole

Informacje o szkole

Szkoła Policji w Katowicach jest jednostką organizacyjną Policji powołaną do prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego policjantów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Policji.

Historia

Szkoła Policji w Katowicach została utworzona na mocy Zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 stycznia 1999 roku, a jej uroczyste otwarcie miało miejsce 8 lutego 1999 r. Szkoła powstała w wyniku starań środowiska policyjnego, które miały na celu ograniczenie wzrostu liczby przestępstw pospolitych, a także w związku z wyraźną potrzebą utworzenia policyjnej placówki dydaktycznej na południu Polski, gdzie służbę pełni 1/3 policjantów naszego kraju.

Decyzja o umiejscowieniu szkoły w Katowicach zapadła dzięki staraniom władz administracyjnych oraz samorządowych, poparciu kierownictwa służbowego Policji województwa śląskiego oraz przychylności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Komendy Głównej Policji.

 

 

       
Działalność

Głównym kierunkiem działalności Szkoły jest kształcenie policjantów pionu prewencji, pełniących służbę w specyficznych warunkach dużych aglomeracji miejskich. Szkolenie oparte jest na nowoczesnych i systematycznie modyfikowanych programach, uwzględniających istniejące, pozytywne wzorce i modele nauczania stosowane przez policje innych krajów.

 

 

Oprócz szkoleń dla nowo przyjętych policjantów (zawodowych podstawowych), Szkoła Policji w Katowicach prowadzi również szkolenia zawodowe podoficerskie i aspiranckie, a także następujące kursy specjalistyczne:

 • kurs specjalistyczny dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych;
 • kurs specjalistyczny doskonalący wiedzę i umiejętności absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego na podstawie decyzji nr 158 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniającej decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
 • kurs specjalistyczny doskonalący wiedzę i umiejętności absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego na podstawie decyzji nr 277 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 października 2020 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
 • kurs specjalistyczny w zakresie posługiwania się bronią w warunkach podwyższonego stresu;
 • kurs specjalistyczny w zakresie czynności zmierzających do zabezpieczenia majątkowego z elementami prowadzenia nadzoru nad tymi czynnościami;
 • kurs specjalistyczny dla rzeczników dyscyplinarnych;
 • kurs specjalistyczny w zakresie doskonalenia umiejętności instruktorów strzelań policyjnych;
 • kurs specjalistyczny w zakresie współpracy z mediami;
 • kurs specjalistyczny dla dzielnicowych;
 • kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących zadania obronne;
 • kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik przesłuchań;
 • kurs specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych;
 • kurs specjalistyczny dla osób realizujących zadania Inspektorów Ochrony Danych;
 • kurs specjalistyczny w zakresie szkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem karabinka automatycznego;
 • kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem i doprowadzaniem osób oraz konwojowaniem i ochroną materiałów poczty specjalnej;
 • kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji;
 • kurs specjalistyczny dla policjantów z zakresu wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, innych systemów policyjnych, systemów pozapolicyjnych oraz Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 • kurs specjalistyczny dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego;
 • kurs specjalistyczny z zakresu metodyki nauczania oraz prowadzenia lokalnego doskonalenia zawodowego;
 • kurs specjalistyczny dla instruktorów w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
 • kurs specjalistyczny dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej;
 • kurs specjalistyczny dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego;
 • kurs specjalistyczny w zakresie pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz w policyjnych izbach dziecka;
 • kurs specjalistyczny dla policjantów realizujących czynności w postępowaniach administracyjnych;
 • kurs specjalistyczny w zakresie zapobiegania przestępstwom związanym z podatkami pośrednimi i ich zwalczania;
 • kurs specjalistyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej;
 • kurs specjalistyczny w zakresie profilaktyki społecznej;
 • kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część ogólna;
 • kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część szczególna;
 • kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego;
 • kurs specjalistyczny w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości;
 • kursi specjalistyczny dla policjantów służby prewencyjnej z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane;
 • kurs specjalistyczny dla policjantów spotersów;
 • kurs specjalistyczny w zakresie zapobiegania przestępstwom z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ich zwalczania;
 • kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji;
 • kurs specjalistyczny w zakresie kontroli tachografów cyfrowych;
 • kurs specjalistyczny w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 • kurs specjalistyczny w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 • kurs specjalistyczny w zakresie obsługi wideorejestratora;
 • kurs specjalistyczny dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 
Struktura

Szkołą kieruje komendant przy pomocy dwóch zastępców: właściwego w sprawach dydaktycznych i właściwego w sprawach logistycznych oraz kierowników komórek organizacyjnych. Zadania dydaktyczne, realizowane przy współudziale komórek logistycznych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie szkoły, prowadzą następujące komórki:

 

Zadania realizowane przez Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego koncentrują się głównie na edukacji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowania interwencji policyjnych. Ważny aspekt stanowi kształtowanie umiejętności pełnienia służby na drogach oraz służby patrolowej, obchodowej i konwojowej. Przy zakładzie działa Koło Ruchu Drogowego.

Zakład Służby Kryminalnej przekazuje wiedzę i kształtuje umiejętności w zakresie stosowania prawa karnego i prawa wykroczeń, a także zagadnień prawa administracyjnego. Zakład ten realizuje zajęcia dla słuchaczy m.in. z kryminalistyki i kryminologii, prowadzenia czynności poszukiwawczych i pracy operacyjnej. Pasjonaci nauk prawnych i kryminalistyki mogą poszerzać swoją wiedzę w ramach funkcjonujących przy zakładzie kół: prawniczego i kryminalistycznego.

Ważną rolę w zakresie kształtowania umiejętności praktycznych słuchaczy zajmuje Zakład Wyszkolenia Specjalnego. To tam młodzi policjanci poznają tajniki stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, taktyki i technik interwencji oraz taktyki działań zespołowych. Doskonaląc umiejętności strzeleckie i uczestnicząc w zajęciach, podnoszą swoją sprawność fizyczną. W dyspozycji zakładu znajduje się nowoczesna strzelnica i profesjonalne obiekty sportowe. W ramach zakładu działają koła: strzeleckie, sztuk walki, taktyki interwencji oraz aerokickboxingu.

Zadaniem Zakładu Ogólnozawodowego jest kształtowanie postaw etycznych policjantów, umiejętności stosowania praw człowieka, komunikacji oraz współpracy ze środkami masowego przekazu. Zakład realizuje też zajęcia dotyczące funkcjonowania i wykorzystania systemów informatycznych, posługiwania się środkami łączności oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia lub zdrowia człowieka. Ponadto przekazuje wiedzę z zakresu prewencji kryminalnej i przeciwdziałania patologiom społecznym. W ramach zakładu Zespół Psychologów sprawuje opiekę psychologiczną nad kadrą i słuchaczami Szkoły. W ramach zakładu działa także koordynator ds. wdrażania Planu Równości Płci w Policji na lata 2023-2026 w Szkole Policji w Katowicach.

Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia realizuje zadania dotyczące koordynowania, gromadzenia i analizowania danych związanych z nadzorem pedagogicznym. Wydział zajmuje się również planowaniem, organizowaniem i dokumentowaniem realizowanych szkoleń i kursów, koordynowaniem etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, a także inspirowaniem i koordynowaniem procesu tworzenia specjalistycznych pomocy dydaktycznych. W kompetencje Wydziału wpisuje się również planowanie, organizowanie i przeprowadzanie badań ewaluacyjnych realizowanych przedsięwzięć szkoleniowych oraz badań społecznych i pedagogicznych, a Pełnomocnik Komendanta Szkoły ds. Ochrony Praw Człowieka czuwa nad przestrzeganiem standardów w zakresie praw i wolności człowieka.

Wydział Dowodzenia i Wychowania zapewnia nadzór dowódczy nad słuchaczami, wykonuje pracę wychowawczą wobec nich, w szczególności poprzez prowadzenie apeli, odpraw i instruktaży, zapewnienie przestrzegania dyscypliny służbowej oraz organizacji hierarchicznej w Policji, udzielanie wszechstronnej pomocy słuchaczom szkoleń zawodowych podstawowych, ukierunkowanej na ich zawodową socjalizację, kształtowanie postaw zgodnych z zasadami etyki zawodowej oraz potrzebą budowania kultury organizacji i pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie. Wydział realizuje zajęcia dydaktyczne z zakresu musztry policyjnej i działań pododdziałów Policji, a także zajmuje się planowaniem i organizowaniem kwaterowania słuchaczy.

Szczególne miejsce w procesie kształcenia zajmuje praktyczna nauka zawodu, która odbywa się w Wielofunkcyjnym Centrum Symulacji zwanym miasteczkiem symulacyjnym. Jest to jedno z najnowocześniejszych tego typu centrów symulacji w Europie. Umożliwia ono przeprowadzanie zajęć w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Symulowane np. napady na bank lub kantor i podejmowane następnie działania ćwiczących policjantów można nagrywać i analizować, po czym wielokrotnie powtarzać w celu eliminowania ujawnionych w toku zajęć błędów.

Szkoła Policji w Katowicach aktualnie kształci rocznie od 4 do 5 tysięcy słuchaczy różnych rodzajów szkoleń. W dniach wolnych od zajęć przeprowadza się w szkole rocznie około 50-60 postępowań kwalifikacyjnych (test wiedzy i sprawności fizycznej), w których bierze udział ok. 7-10 tysięcy kandydatów do wstąpienia w szeregi Policji.

 

       
Warunki prowadzenia działań i szkoleń

W chwili obecnej Szkoła Policji w Katowicach kształci dziennie około 740 słuchaczy różnych rodzajów szkoleń i kursów. Bazę mieszkalną Szkoły Policji w Katowicach stanowią akademiki oferujące zakwaterowanie w trzy- i czteroosobowych, funkcjonalnie umeblowanych i wyposażonych pokojach, co gwarantuje dobre warunki do nauki i wypoczynku.

 

 

Zajęcia dla wszystkich słuchaczy prowadzone są w budynkach dydaktycznych wyposażonych w sale lekcyjne z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym. Aktualnie szkoła dysponuje salami dydaktycznymi ogólnego przeznaczenia, salami informatycznymi oraz salami specjalistycznymi, w tym m.in.:

 • salami symulacyjnymi imitującymi stanowisko kierowania,
 • salą pomocy przedmedycznej,
 • salą wyszkolenia strzeleckiego
 • salą symulacyjną dla potrzeb szkoleniowych z zakresu taktyki i technik interwencji.

Zajęcia przewidziane w programie nauczania realizowane są także na nowoczesnej strzelnicy przystosowanej do strzelania ze wszystkich typów broni krótkiej i długiej oraz na obiektach sportowych, gdzie do dyspozycji słuchaczy pozostają dwie hale sportowe, siłownia, mata do sportów walki oraz tor przeszkód posiadający atest Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ponadto do zajęć wykorzystywana jest nowoczesna aula i wielofunkcyjne boisko sportowe.

W czasie wolnym od zajęć słuchacze Szkoły Policji w Katowicach mogą skorzystać z szerokiej oferty zarówno o charakterze kulturalnym, jak i sportowym. Do ich dyspozycji pozostaje biblioteka z kilkudziesięcioma tysiącami woluminów i stanowiskami internetowymi oraz kompleks sportowy z wielofunkcyjnym boiskiem, dwoma halami sportowymi, matą i siłownią. Z kolei wystawy malarskie i fotograficzne (w tym policyjnych twórców), czy koncerty szkolnego zespołu muzycznego, to tylko niektóre propozycje oferty kulturalnej kierowanej do słuchaczy i kadry Szkoły.

       


Współpraca krajowa

Szkoła aktywnie współpracuje ze śląskimi uczelniami oraz organizacjami pozarządowymi poprzez kontakty robocze czy też udział w konferencjach i seminariach naukowych oraz międzynarodowych projektach. Wszystko to pozwala na szeroką wymianę doświadczeń w zakresie programów dydaktycznych i metod działania. Otwartość katowickiej szkoły na nowatorskie rozwiązania i współdziałanie ze środowiskiem naukowym oraz policyjnym daje gwarancję efektywności nauczania i jest jednocześnie spełnieniem standardów europejskich w zakresie policyjnej edukacji. Podstawowym założeniem funkcjonowania szkoły jest bowiem prowadzenie działalności edukacyjnej na takim poziomie, aby absolwent szkolenia nie tylko spełniał oczekiwania stawiane przez przełożonych, ale przede wszystkim potrafił sprostać oczekiwaniom lokalnych społeczności, na rzecz i w interesie których będzie pełnić służbę.

Szkoła Policji w Katowicach od chwili powstania aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Propagując ideę prospołecznej roli Policji podejmuje szereg przedsięwzięć z zakresu prewencji kryminalnej, mających na celu przeciwdziałanie wszelkim patologiom, zwłaszcza tym, na które są narażone dzieci i młodzież. Stąd kontakty z ośrodkami zajmującymi się opieką nad małymi dziećmi, systematyczne wizyty grup szkolnych i studenckich oraz organizowany corocznie „Dzień Otwarty”, w którym uczestniczą dzieci i młodzież z całego województwa śląskiego. Ponadto współpracujemy z fundacjami: „Mam marzenie” oraz „Szlachetna Paczka”, a także cyklicznie wspieramy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

       
Współpraca zagraniczna

Działalność Szkoły Policji w Katowicach nie ogranicza się jednak jedynie do terytorium naszego kraju. Integracja z Unią Europejską przyniosła nowe perspektywy i możliwości nawiązywania kontaktów z policjami innych krajów europejskich, dzięki czemu od wielu lat współpracujemy z europejskimi instytucjami policyjnymi, co pozwala nam na podnoszenie jakości szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz rozwijanie kontaktów między kadrą i słuchaczami szkół policyjnych w całej Europie.

Naszymi partnerami w ramach porozumień i realizacji wspólnych projektów są:

Czechy: 

 • Ośrodek Szkolenia Policji Regionu Śląsko-Morawskiego we Frydku-Mistku, 
 • Wyższa i Średnia Szkoła Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Holesovie, 
 • Wyższa i Średnia Szkoła Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Pradze;

Słowacja: 

 • Średnia Specjalistyczna Szkoła Korpusu Policyjnego w Koszycach, 
 • Średnia Specjalistyczna Szkoła Korpusu Policyjnego w Pezinku;

Niemcy: 

 • Akademia Policyjna Dolnej Saksonii w Nienburg,
 • Akademia Policyjna Nadrenii Palatynatu w Hahn;

Rumunia: 

 • Szkoła Policyjna "Septimiu Muresan" w Klużu-Napoce;

Włochy: 

 • Szkoła Policji w Moenie;

Serbia: 

 • Centrum Podstawowego Szkolenia Policji w Sremskiej Kamenicy;

Węgry:

 •  Szkoła Służb Porządku Publicznego w Szegedzie.  

Jak do nas dojechać?

Umiejscowienie Szkoły Policji w Piotrowicach, dzielnicy Katowic, zapewnia jej znakomite połączenia komunikacyjne z całym krajem, a w szczególności z miastami województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje na temat połączeń komunikacyjnych znajdują się w zakładce „Kontakt”.


ul. gen. Jankego 276, 40-684 Katowice-Piotrowice
tel. centrala: 47 8516 255, fax: 47 8516 279
resort centrala: 8516 255, fax: 8516 279
e-mail: poczta@spkatowice.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony