Informator dla słuchacza

Informator dla słuchacza

I. Umundurowanie i wyposażenie

Policjant skierowany do Szkoły Policji w Katowicach powinien posiadać umundurowanie zgodne z obowiązującymi przepisami oraz adekwatne do pory roku.

Rodzaj wyposażenia oraz umundurowania każdorazowo określany jest w pismach naborowych na szkolenia i kursy zgodnie z założeniami programowymi.

Materiały biurowe, pomoce dydaktyczne:

  • zeszyt(y) do prowadzenia notatek, w tym zeszyt 32 kartkowy formatu A5 do notatek z zakresu informacji niejawnych, niezarejestrowany w jednostce macierzystej,
  • środki piśmiennicze,
  • akty prawne: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o Policji.

Policjant kierowany na szkolenie do Szkoły Policji w Katowicach powinien posiadać:

  • oryginał poświadczenia bezpieczeństwa,

oraz w przypadku posiadania:

  • prawo jazdy,
  • zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

II. Kwaterowanie słuchaczy

Standard zakwaterowania jest zróżnicowany. W większości są to pokoje z własnym węzłem sanitarnym, 2-, 3- i 4-osobowe. Baza mieszkaniowa szkoły zapewnia przebywającym tu słuchaczom znakomite warunki zarówno do nauki, jak i do wypoczynku. Wszystkie akademiki posiadają świetlice wyposażone w sprzęt RTV.

1. Rozkład dnia obowiązujący słuchacza w Szkole Policji w Katowicach1

Rodzaj czynności

Dzień szkoleniowy

(w tym soboty i niedziele,
w które realizowane są  zajęcia lekcyjne)

Pobudka

6.00

Toaleta poranna, porządkowanie miejsca zakwaterowania 
oraz wyznaczonych rejonów, przygotowanie do zajęć

6.00 – 7.20

Śniadanie

6.20 – 7.20

Apel poranny

7.25 – 7.35

Zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem zajęć

7.40 – 18.45

Obiad2

12.00 – 15.25

Konsultacje, zajęcia programowe, fakultatywne

15:30 – 17:10

Czas do dyspozycji słuchacza
(o ile nie koliduje to z wykonywaniem poleceń służbowych)

15.25 – 22.00

Kolacja

17:30 – 19:00

Cisza nocna

22.00 – 6.00

1 w indywidualnych przypadkach rozkład dnia może ulec zmianie.

2 słuchacze udają się na obiad zgodnie z planem zajęć.

 

2. Udzielanie urlopów i przepustek oraz zwolnień z zajęć służbowych

Udział w zajęciach szkoleniowych realizowanych w Szkole Policji w Katowicach jest obowiązkowy, a wszelkie zwolnienia od zajęć odbywają się na zasadach uregulowanych w obowiązujących przepisach dotyczących odbywania nauki, tj. Rozporządzeniu MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji.

Szczegółowe uregulowania dotyczące udzielania policjantom urlopów zawarte są w:

1. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie urlopów policjantów z dnia 19 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1282 z późn. zm.);

2. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów z dnia 19 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1283).

Udzielanie przepustek słuchaczom Szkoły Policji w Katowicach odbywa się na zasadach zawartych w „Regulaminie Wewnętrznym Szkoły Policji w Katowicach”, z którym policjanci są zapoznawani przed rozpoczęciem szkolenia.

3. Rekreacja

Obiekty Szkoły Policji w Katowicach usytuowane są na obrzeżu miasta, przylegają bezpośrednio do rozległego kompleksu leśnego, który umożliwia uprawianie rekreacji, w tym w szczególności turystyki pieszej. Na terenie szkoły odbywają się różnego rodzaju imprezy sportowe. Do dyspozycji słuchaczy są dwie sale gimnastyczne umożliwiające uprawianie gier sportowych (siatkówki, koszykówki, piłki nożnej) oraz dobrze wyposażona siłownia, mata, tor przeszkód. Szkoła posiada także zewnętrzny kompleks sportowy z pełnowymiarowymi boiskami do gier zespołowych (siatkówki, siatkówki plażowej, koszykówki, piłki ręcznej), bieżnią i siłownią zewnętrzną.

4. Kultura i rozrywka

W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych słuchacze mogą skorzystać także z szerokiej oferty kulturalnej (kina, teatry, muzea itp.). Szkoła posiada również bibliotekę z czytelnią.

Powrót na górę strony