Pełnomocnik Komendanta ds. Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik Komendanta ds. Ochrony Praw Człowieka

„Nie mam prawa robić ani mówić czegokolwiek, co pomniejsza człowieka w jego własnych oczach.
Liczy się nie to, co ja myślę o nim, lecz to, co on myśli o sobie samym.
Uwłaczanie godności człowieka jest przestępstwem.”

Antoine de Saint Exupery

 

Obecny Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka, kom. Grzegorz Sala został powołany Decyzją nr 8/2023 Komendanta Szkoły Policji w Katowicach z dnia 24 lutego 2023 roku.

 

 

Dane kontaktowe:
budynek B, pok. 006,
tel. resort.: 8516 314,
tel. miejski: 47 8516 314,
e-mail: grzegorz.sala@policja.gov.pl

 

 

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

 • monitorowanie przestrzegania praw człowieka w Szkole Policji w Katowicach;
 • prowadzenie, wdrażanie i nadzorowanie realizacji szkoleń w zakresie ochrony praw człowieka;
 • wspomaganie pełnomocników KWP/KSP w zakresie realizacji przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu praw człowieka na poziomie centralnym i w ramach doskonalenia lokalnego, w tym pomoc w przygotowaniu i realizacji szkoleń (konspekty szczegółowe, materiały dydaktyczne, prowadzenie zajęć pokazowych);
 • udział w pracach nad nowelizacją programów szkoleń dla policjantów w zakresie tematyki praw człowieka i etyki zawodowej;
 • realizowanie zaleceń podmiotów międzynarodowych stojących na straży przestrzegania postanowień Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w części dotyczącej szkoleń i propagowania praw człowieka w Policji;
 • opracowywanie i upowszechnianie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w jednostkach szkoleniowych i komendach wojewódzkich Policji;
 • opracowywanie w uzgodnieniu z pełnomocnikiem ds. współpracy międzynarodowej materiałów na wniosek organizacji i instytucji międzynarodowych powołanych do
 • monitorowania przestrzegania praw człowieka;
 • reprezentowanie Komendanta Szkoły w przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych poświęconych problematyce ochrony praw człowieka w Policji.

 

Konsultacje

Jeżeli uważasz, że jesteś osobą dotkniętą mobbingiem lub dyskryminacją w miejscu pełnienia służby lub pracy, możesz zgłosić się na indywidualne konsultacje do Pełnomocnika Komendanta Szkoły Policji w Katowicach do spraw Ochrony Praw Człowieka.

Konsultacje mają charakter anonimowy i dotyczą wszelkich przejawów nierównego traktowania, w tym omówienia procedur antydyskryminacyjnej i antymobbingowej obowiązujących w Szkole Policji w Katowicach. Z uwagi na zróżnicowany charakter wykonywanych zadań przez Pełnomocnika, osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Na szczeblu Komendy Głównej Policji konsultacji takich udziela Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka insp. Krzysztof Łaszkiewicz, tel. resortowy 72 12 258, Warszawa ul. Puławska 148/150, pok. C 313.

 

Doradca ds. etyki

Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka pełni również funkcję Doradcy ds. etyki

Uwaga!

Istnieje możliwość umówienia indywidualnego spotkania po wcześniejszym kontakcie z doradcą ds. etyki.

 

 Zadania doradcy ds. etyki w Szkole Policji w Katowicach:

 1. Doradzanie i udzielanie wsparcia funkcjonariuszom i pracownikom w sytuacjach wątpliwych etycznie związanych z wykonywaniem zadań służbowych i zawodowych.

Doradca zapewnia funkcjonariuszowi i pracownikowi, który zwraca się do niego:

 • poradę, która nie ma charakteru opinii prawnej;
 • anonimowość i poufność przekazywanych informacji, z zastrzeżeniem tych, których obowiązek ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa;

Doradca stara się doradzić wedle swoich najlepszych intencji i wiedzy. Nie podejmuje za funkcjonariusza i pracownika decyzji ani nie odpowiada za te, które on podjął lub podejmie.

Doradztwo może się odbyć w formie spotkań bezpośrednich (po uprzednim umówieniu terminu) lub za promocją dostępnych form komunikacji (telefon, e-mail).

Doradca z uwagi na charakter pełnionej funkcji ma prawo odmówić doradztwa w sytuacji:

 • wyczerpania możliwych do zastosowania środków;
 • braku możliwości zachowania bezstronności.
 1. Promowanie kultury uczciwości wśród funkcjonariuszy i pracowników.
 2. Identyfikowanie obszarów do usprawnień.

Ochrona Praw Człowieka w Policji

Ochrona osób pokrzywdzonych

Minister Sprawiedliwości w ramach inicjatyw podejmowanych na rzecz osób pokrzywdzonych zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z prośbą o wdrożenie w Policji działań mających na celu wzmocnienie kampanii informacyjnej skierowanej do osób pokrzywdzonych oraz członków ich rodzin. Więcej informacji na ten temat w dołączonym ogłoszeniu Ministerstwa Sprawiedliwości, a także na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Wewnętrzna procedura profilaktyczna w Szkole Policji w Katowicach

Sygnalista w Policji

Akty prawne i dokumenty 

Orzecznictwo 

Publikacje


Kalendarium


Przydatne linki:


Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała podręcznik Prawo dostępu do obrońcy w świetle prawa europejskiego. Przedmiotowy podręcznik szczegółowo analizuje orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie art. 6 ust. 3 lit. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyrażającego prawo do obrony w postępowaniu karnym, jak również normy dotyczące prawa dostępu do obrońcy wynikające z prawa Unii Europejskiej.

Podręcznik oraz raport, jak również wzory pouczeń dla zatrzymanego i podejrzanego, opracowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, zostały udostępnione na stronie internetowej HFPC.


Przewodniki:

Powrót na górę strony