Opis stanowisk

Opis stanowiska i wymagań – Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego

Opis stanowiska:

Nazwa stanowiska: instruktor

Rodzaj komórki organizacyjnej: Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego.

Obszar zadań realizowanych w Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego:
– prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu:

a) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji,
b) stosowania przepisów prawa o ruchu drogowym, taktyki pełnienia służby policjanta ruchu drogowego, kierowania ruchem drogowym, wykorzystania urządzeń kontrolno-pomiarowych, przeprowadzenia kompleksowej kontroli drogowej (w tym pojazdów, z wykorzystaniem których realizowany jest krajowy i międzynarodowy transport drogowy),
c) egzekwowania od uczestników ruchu drogowego przestrzegania przepisów, przeprowadzania kontroli drogowej i zabezpieczania miejsc zdarzeń drogowych,
d) organizowania i pełnienia służby patrolowej, obchodowej, konwojowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, policyjnych izbach dziecka, pokojach przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeniach przejściowych,
e) organizowania i pełnienia służby w obsadzie stanowiska kierowania jednostki organizacyjnej Policji,
f) udzielania przez Policję pomocy i asysty,
g) współdziałania Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego z innymi podmiotami,
h) wykonywania zadań obronnych w czasie pokoju i w czasie wojny.

Wymagania:

1. Niezbędne
– formalne – określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2252 t.j.),
– dodatkowe – doświadczenie w służbie prewencyjnej.

2. Pożądane
– co najmniej 10-letni staż służby w Policji,
– kwalifikacje lub doświadczenie pedagogiczne.

Powrót na górę strony