Opis stanowisk

Opis stanowiska i wymagań – Zakład Wyszkolenia Specjalnego

Opis stanowiska

Nazwa stanowiska: instruktor

Rodzaj komórki organizacyjnej: Zakład Wyszkolenia Specjalnego.

Obszar zadań realizowanych w Zakładzie Wyszkolenia Specjalnego:
– prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu:

a) stosowania środków przymusu bezpośredniego,
b) umiejętności strzeleckich,
c) taktyki i technik przeprowadzania interwencji,
d) działań związanych z przywracaniem zbiorowo naruszonego porządku publicznego.

Wymagania:

1. Niezbędne

– formalne – określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2252 t.j.),

– dodatkowe – do realizacji zadań z zakresu szkolenia strzeleckiego:

  • posiadanie uprawnień instruktora strzelań policyjnych,
  • ukończony kurs z zakresu I pomocy przedmedycznej.

– dodatkowe – do realizacji zadań z zakresu technik interwencji:

  • posiadanie uprawnień do samodzielnego prowadzenia zajęć w jednostce organizacyjnej Policji oraz egzaminowania policjantów w zakresie taktyki i technik interwencji i umiejętności posługiwania się pałką służbową uzyskane podczas kursu specjalistycznego w zakresie taktyki i technik interwencji.

2. Pożądane

do realizacji zadań z zakresu szkolenia strzeleckiego:
– co najmniej 5-letni staż służby w Policji,
– kwalifikacje lub doświadczenie pedagogiczne,
– posiadanie uprawnień instruktora strzelectwa sportowego,

do realizacji zadań z zakresu technik interwencji:
– co najmniej 5-letni staż służby w Policji,
– wykształcenie wyższe – wychowanie fizyczne,
– posiadanie uprawnień instruktora sportu w sportach walki,
– ukończony kurs z zakresu I pomocy przedmedycznej,
– kwalifikacje lub doświadczenie pedagogiczne,

do realizacji zadań z zakresu taktyki interwencji:
– co najmniej 10-letni staż służby w Policji,
– doświadczenie w służbie prewencyjnej,
– kwalifikacje lub doświadczenie pedagogiczne.

Powrót na górę strony