Postępowania o zamówienia publiczne

7/ZP/2020

Nr referencyjny:

7/ZP/2020

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

 90511000-2

Przedmiot:

Usługa odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji
w Katowicach w 2021 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną.

Termin składania ofert:

do 17 listopada 2020 r. do  godz. 10:00

Powrót na górę strony