Postępowania o zamówienia publiczne

4/ZP/2018

Nr referencyjny:

4/ZP/2018

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

45111200-0, 45232140-5, 45233260-9

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na remoncie części sieci centralnej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w rejonie budynku „H”  
Szkoły Policji w Katowicach.

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

31 sierpnia 2018 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony