Postępowania o zamówienia publiczne

6/ZP/2018

Nr referencyjny:

6/ZP/2018

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

45000000-7, 45111100-9, 45111300-1, 45332400-7, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45442100-8, 45450000-6

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na remoncie zaplecza w  budynku „H-1”  Szkoły Policji w Katowicach.

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

26 września 2018 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony