Postępowania o zamówienia publiczne

3/ZP/2019

Nr referencyjny:

3/ZP/2019

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

39141100-3

Przedmiot:

Dostawa i montaż regałów przemysłowych do budynku magazynowego w Szkole Policji w Katowicach .

Tryb:

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną.

Termin składania ofert:

2 lipca 2019 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony