Postępowania o zamówienia publiczne

8/ZP/2019

Nr referencyjny:

8/ZP2019

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

09310000-5

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Katowicach.

Tryb:

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert:

31 lipca 2019 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony