Postępowania o zamówienia publiczne

2/ZP/2020

Nr referencyjny:

2/ZP/2020

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

45111100-9, 45111200-0, 45223500-1, 45262310-7, 45262500-6, 45320000-6, 45443000-4, 45442100-8, 45432100-5, 45431000-7

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na „Remoncie Wielofunkcyjnego Centrum Symulacji Szkoły Policji w Katowicach”.

Tryb:

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną.

Termin składania ofert:

4 czerwca 2020 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony