Postępowania o zamówienia publiczne

3/ZP/2020

Nr referencyjny:

3/ZP/2020

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

  1. , 45111300-1, 45310000-3, 45330000-9, 45331210-1, 45331100-7, 45210000-2, 45410000-4, 45430000-0, 45421000-4, 45450000-6, 45111220-6

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na „Remoncie zespołu szatni wraz
z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku „C” oraz pomieszczenia sanitarnego w budynku „H-4” Szkoły Policji w Katowicach”.

Tryb:

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną.

Termin składania ofert:

10 czerwca 2020 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony