Plan Równości Płci w Policji na lata 2023-2026

Koordynator ds. wdrażania Planu Równości Płci w Policji na lata 2023-2026

 

Decyzją nr 45/2023 Komendanta Szkoły Policji w Katowicach z dnia 9 października 2023 r. Koordynatorem ds. wdrażania Planu Równości Płci w Policji na lata 2023-2026 w Szkole Policji w Katowicach został asp. szt. Mirosław Falkiewicz – młodszy wykładowca Zakładu Ogólnozawodowego.

Zgłaszać się do niego mogą policjantki i policjanci oraz pracownice i pracownicy, a także słuchaczki i słuchacze Szkoły Policji w Katowicach.

 

Dane kontaktowe:

budynek B, pok. 202

tel. resort: 8516 323

tel. miejski: 47 8516 323

e-mail: miroslaw.falkiewicz@spkatowice.policja.gov.pl

 

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy są równi i powinni być traktowani tak samo bez względu na płeć. Równość płci jest także jedną z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej, co wyraża m.in. Strategia Unii Europejskiej na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025.

W związku z koniecznością wdrożenia działań na rzecz inkluzywnego i równościowego środowiska pracy i służby w Policji, wolnego od dyskryminacji i uprzedzeń oraz opartego na wzajemnym szacunku i poszanowaniu godności opracowany został Plan Równości Płci w Policji na lata 2023-2026, który wszedł w życie z dniem 1 września 2023 r. i skierowany jest do wszystkich policjantek i policjantów oraz pracownic i pracowników Policji.

 

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

  • wypełnianie roli regionalnego punktu kontaktowego i konsultacyjnego w zakresie równości płci
  • gromadzenie i upowszechnienie informacji na temat dobrych praktyk równościowych w jednostce organizacyjnej Policji
  • gromadzenie danych i informacji niezbędnych do realizacji działań wskazanych w Planie
  • przygotowanie kompleksowych informacji sprawozdawczych z realizacji Planu i przekazywanie ich pełnomocnikowi Komendanta Głównego Policji ds. Wdrażania Planu Równości Płci w Policji na lata 2023–2026
  • koordynacja realizacji działań wskazanych w Planie w komórkach organizacyjnych Szkoły Policji w Katowicach.

 

W załączonym materiale znajdują się informacje dotyczące diagnozy równowagi płci w Policji polskiej oraz szczegóły Planu Równości Płci w Policji na lata 2023-2026 wskazujące działania, terminy oraz podmioty odpowiedzialne za jego realizację i sprawozdawczość.

Powrót na górę strony