Postępowania o zamówienia publiczne

4/ZP/2019

Nr referencyjny:

4/ZP/2019

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

45000000-7, 45111100-9, 45111300-1, 45261210-9, 45262500-6, 45312310-3, 45320000-6, 45332400-7, 45400000-1, 45410000-4, 4540000-6

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachu oraz pomieszczeń budynku "R" (garaże) Szkoły Policji w Katowicach.

Tryb:

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną.

Termin składania ofert:

17 lipca 2019 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony