Postępowania o zamówienia publiczne

5/ZP/2019

Nr referencyjny:

5/ZP2019

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

45111300-1, 45320000-6, 45410000-4, 45432210-9, 45262321-7, 45431100-8, 45442100-8, 45450000-6, 45000000-7,452621100-2, 45262110-5, 45111300-1, 45261320-3, 45260000-7, 45223821-7, 45223810-7, 45442200-9, 45443000-4, 45452000-0, 45453100-8, 45260000-7, 45233000-9, 45233222-1 

Przedmiot:

Roboty budowlane dla nw. zadań remontowych pn.: 1) "Remont elewacji i balkonów w budynku „W”  Szkoły Policji w Katowicach", 2)  "Remont elewacji  budynku „A” Szkoły Policji
w Katowicach",

Tryb:

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną.

Termin składania ofert:

 18 lipca 2019 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony