Postępowania o zamówienia publiczne

7/ZP/2019

 

Nr referencyjny:

7/ZP2019

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

09310000-5

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Katowicach

Tryb:

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert:

15 lipca 2019 r. godz. 12:00

 

Powrót na górę strony