Postępowania o zamówienia publiczne

16/ZP/2019

Nr referencyjny:

16/ZP2019

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

90511000-2

Przedmiot:

Usługa odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert:

19 grudnia 2019 r. godz. 9:00

Powrót na górę strony